Gedragscode

 

Koetsveld Assurantiën

 

Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in schadeverzekeringen en in financiële dienstverlening.

U als klant staat altijd centraal en uw persoonlijke situatie is onze leidraad.

In dit dienstverleningsdocument geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor zonder dat u op generlei wijze verplicht bent om bepaalde producten of diensten van ons kantoor af te nemen, of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financieel product te sluiten.

 

Wie zijn wij?

Koetsveld Assurantiën is een onafhankelijk, landelijk werkend assurantiekantoor.

Waar vindt u ons?

Raadhuisstraat 15 

Postbus 33

3603 AV Maarssen

3600 AA Maarssen

Tel. 0346-561680

fax 0346-560869

info@koetsveld-assurantien.nl

www.koetsveld-assurantien.nl

                                                                    

 

Onze dienstverlening

Wij beschikken over AFM-vergunningen om te adviseren over en te bemiddelen in schadeverzekeringen, levensverzekeringen en financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft of kunt krijgen en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

Bemiddeling houdt in dat wij u onder meer begeleiden bij het sluiten van de geadviseerde producten en het contact opnemen met de aanbieders voor het aanvragen van offertes.

 

Op de volgende gebieden kunnen en mogen wij u van dienst zijn

Schadeverzekeringen  Betalen en sparen
Levensverzekeringen  Banksparen
Lijfrenteverzekeringen 

                                                  

Onze relatie met aanbieders

Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders. Wij zijn een ongebonden bemiddelaar, wat betekent dat wij in vrijheid de producten van een selectief aantal banken en verzekeraars kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke banken of verzekeraars wij samenwerken. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

 

Hoe zit het met onze beloning?

Onze dienstverlening is niet gratis en bestaat uit advies en/of bemiddeling. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan de salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kan op verschillende wijzen worden voldaan.

.    Vergoeding per uur of

.    Vergoeding op basis van provisie, zolang dit nog is toegestaan 

Ons tarief voor het uitbrengen van adviezen bedraagt € 250,00.

Ons tarief voor het bemiddelen bedraagt € 150,00 per uur.

                                                       

Productcategorie Indicatie van het aantal benodigde uren
  per product per advies/bemiddeling
   
Vermogensopbouw 2-8 uur
Beleggingsverzekeringen 2-6 uur
Levensverzekeringen 2-6 uur
Lijfrente 2-8 uur
Bankspaarproducten 2-4 uur
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 4-8 uur

                                        

Vergoeding op basis van provisie zorgt ervoor dat wij u bij aanvang en gedurende de looptijd van uw verzekeringen kunnen blijven informeren en hulp kunnen bieden bij mutaties of eventuele schadeafhandelingen. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers qua vakkennis bijblijven en alle diensten aan u blijven leveren die nodig zijn om uw verzekerbare risico’s zo goed mogelijk verzekerd te hebben en te houden. Hoeveel provisie wij ontvangen is afhankelijk van de verzekeraar waar uw verzekering wordt ondergebracht.

Vooraf aan een advies zal met u worden afgesproken op welke basis er een vergoeding zal plaats kunnen vinden. Tevens zullen wij u voorafgaande van het uitbrengen van het advies en eventuele bemiddeling in tweevoud een kostenopgave verstrekken. Na ontvangst van een door u getekend exemplaar zullen wij onze diensten aanvangen.

 

Beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen. De hoogte van de beloning, salaris en andere arbeidsvoorwaarden, van onze medewerkers is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort producten die hij of zij adviseert. Zij ontvangen uitsluitend een vast salaris. Een verhoging van het vaste salaris is evenmin afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde producten.

 

Wij vragen ook iets aan u

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

 

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u aan ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u om ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denk daarbij aan wijzigingen in uw inkomen, een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkeloos of arbeidsongeschikt. Deze informatie is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

 

Totaalbeeld

Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

 

Persoonsgegevens

Om uw belangen op het gebeid van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zeer zorgvuldig mee om.

 

Informatie doornemen

Als wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen, omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten of diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te willen nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze conform uw wensen zijn opgesteld. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd en heeft een wettelijke vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten.
www.afm.nl

 

Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, is het deskundige en toegankelijke financiële klachteninstituut voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers.
www.kifid.nl